Gmina Wojnicz realizuje projekt pn. EKO – EDUKACJA W GMINIE WOJNICZ
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt Gminy Wojnicz pn. „EKO – EDUKACJA W GMINIE WOJNICZ” znalazł się wśród 42 (4 lokata) zadań z dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał Gminie Wojnicz na realizację ww. zadania dotację w wysokości 40.080,00 zł tj. do 90% kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 45.580,00 zł.

Założeniem projektu jest edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania: przeprowadzenie konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej, utworzenie kącików małego ekologa w każdym gminnym przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu, happeningu, zakupienie wiaty wraz z mini szklarniami, planszami ekologicznymi i ścieżką ekologiczno – sensoryczną dla Przedszkola Publicznego w Biadolinach Radłowskich, utworzenie ogródka ziołowego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi. Projekt ma na celu proekologiczne wychowanie dzieci przez wskazanie zależności między człowiekiem, a środowiskiem, w którym żyje ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących oszczędności wody, właściwą gospodarkę odpadami – segregowanie, recykling, utylizacje oraz zagadnienia circular economy, dbałość o czyste powietrze w naszym otoczeniu. Podniesienie świadomości i wagi problematyki ochrony środowiska wśród dzieci nastąpi poprzez trwałe kształtowanie postawy proekologicznej wśród najmłodszych poprzez prelekcje dla dzieci i młodzieży tj. spotkania z pszczelarzem, kominiarzem, strażakiem, leśnikiem i przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej, organizację wycieczki do ujęcia wody pitnej, prelekcja w Bibliotece, wycieczka do Ogrodu Botanicznego dla uczniów, seans w kinie. Redukcja złych nawyków poprzez poprawne, pozytywne uczenie, wdrażanie działań u dzieci w codziennym życiu. Pokazywanie wagi życia w zgodzie z naturą poprzez budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie zajęć w ekologicznej wiacie i bieżące prace dzieci w mini szklarniach na terenie przedszkola. Termin realizacji zadania od 03.04.2023 do 30.09.2023 r. we wszystkich gminnych przedszkolach tj.: Przedszkolu Publicznym w Wojniczu, Przedszkolu Publicznym w Grabnie, Przedszkolu Publicznym w Biadolinach Radłowskich, Przedszkolu Publicznym w Wielkiej Wsi oraz przy oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu, a także uczniów klas dwóch gminnych szkół podstawowych: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi i Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu. W projekt będzie zaangażowany również Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna, które wesprą organizatorów poprzez pomoc w organizacji i promocji wydarzeń. Projekt skierowany jest łącznie do 987 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ich rodziców, pozostałych domowników oraz społeczności gminnej (około 10 tys. osób).

Skip to content