Regulamin konkursu plastycznego
„Gminny Konkurs na Kartkę Świąteczną 2023”

 

 1. Konkurs organizowany jest przez: Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu oraz Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Wojniczu, zwany dalej „Organizatorem”
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu gminy Wojnicz.
 3. Główne cele konkursu: propagowanie polskich tradycji wielkanocnych poprzez pracę twórczą dzieci.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, tj. kartki świątecznej na kartce papieru w formacie składanego A4 w technice malarskiej, rysunkowej, kolażowej.
 2. Do konkursu mogą przystąpić dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym zamieszkujące na terenie gminy Wojnicz.
 3. Jedna instytucja może nadesłać (dostarczyć) maksymalnie 10 prac.
 4. Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do 31.03.2023 r. do SP w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz z dopiskiem „Gminny Konkurs na Kartkę Świąteczną 2023”
 6. Z tyłu pracy powinny znaleźć się informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, miejscowość, adres mailowy oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Do pracy należy dołączyć podpisany dokument przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika o następującej treści:
 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu w celu realizacji konkursu plastycznego „Gminnego Konkurs na Kartkę Świąteczną 2023”.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, w celu realizacji konkursu plastycznego „Gminny Konkurs na Kartkę Świąteczną 2023”.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

Terminy:

 1. Ogłoszenie konkursu: 14.03.2023 r.
 2. Termin przyjmowania prac: 16.03.2023 r. – 31.03.2023 r.
 3. Ogłoszenie wyników: 02.04.2023 r. – Jarmark Wielkanocny w Wojniczu godz. 12.30

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • 4 – 6 lat
 • 7 – 9 lat
 • 9 – 14 lat
 • Przy wyborze zwycięskich prac będą brane pod uwagę takie cechy jak: nawiązywanie do tradycji, dbałość o szczegóły, samodzielne wykonanie i estetyka pracy.
 • Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo.
 • Prace zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu www.gokwojnicz.pl w formie galerii online.

Nagrody:

 1. Organizator jest fundatorem nagród rzeczowych w konkursie.
 2. Nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrody rzeczowe.

Założenia organizacyjne:

 1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika
  i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 2. Informacji na temat konkursu udziela Sekretariat SP w Wojniczu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15:00.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz zgodę na otrzymywanie informacji o ofercie kulturalnej oferowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu i jego Partnerów drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344).
 4. Rodzic/opiekun prawny/uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych na potrzeby promocji projektu.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2023 r. poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 6. Organizator może zmodyfikować zasady realizacji Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie, przerwać, odwołać realizację Konkursu lub zakończyć Konkurs bez wyboru jakiegokolwiek Projektu bez podania przyczyn.
 7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczność interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dziecka dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Twojego dziecka jest: Gminny Ośrodek Kultury
  w Wojniczu z siedzibą ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz oraz SP w Wojniczu ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest P. Mariusz Merchut, adres email: bhpsabed@gmail.com
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przez nas przetwarzane przez okres trwania konkursu plastycznego – „Gminny Konkurs na Kartkę Świąteczną 2023”, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych Twojego dziecka dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 8. Podanie danych Pani/Pana dziecka jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody.
 9. Dane Pani/Pana dziecka będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do państwa trzeciego.

 

Skip to content