Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gokwojnicz.pl spełnia wymagania w 91%.

Data publikacji strony internetowej: 5.03.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.03.2021

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3.brak mapy serwisu

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Ma możliwość zmiany stylowania logo, pozwalającą na włączenie animacji oraz zmianę kolorów zależnie od trybu WCAG. Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Posiada możliwość wyłączenia animacji oraz przyklejonego menu dla trybu wysokiego kontrastu. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 5.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Radosław Jawornik mail: gok@gok.wojnicz.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 146790001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek użyteczności publicznej – Dom Grodzki w Wojniczu, zlokalizowany przy ul. Długiej 28, wraz z parkingiem przed budynkiem. Wejście główne do budynku znajduje się z lewej strony budynku.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych. Przestrzenie pionowe nie posiadają wind. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną, jeden główny trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa KL1 bez windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak podjazdu, pochylni, windy, podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Brak pętl indukcyjnych, informacji głosowych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Parking zewnętrzny z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Parking płatny.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:
– czytelny układ wejść do budynku;
– toalety dla osób z niepełnosprawnościami,

Utrudnienia:
– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
– brak wejścia do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich,
– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:
Poziom -1 (Podziemie)
– komunikacja i klatka schodowa

Skip to content