RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu (GOK), z siedzibą: 32-830 Wojnicz, Rynek 30, e-mail: gok@gok.wojnicz.pl, reprezentowany przez Dyrektora GOK.

 1. W sprawach związanych z zakresem ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Mariusz Merchut, e-mailowo pod adresem bhpsabed@gmail.com, lub pisemnie pod adresem Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
 • udostępniania wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział w wydarzeniach, imprezach, konkursach, przeglądach, których organizatorem jest GOK w siedzibie GOK, Kinie Wawel oraz w przestrzeni miejskiej – na stronie internetowej www.gokwojnicz.pl, na portalach społecznościowych (np. Facebook),

 • prowadzenia ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych przez GOK,

 • kontaktu w sprawach związanych z działalnością GOK,

 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą imprez,

 • prowadzenia sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność GOK,

 • realizacji zawartych umów lub czynności poprzedzających zawarcie umowy,

 • oraz spełnienia obowiązków Administratora wynikających w szczególności z treści ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730) jak również innych przepisów powszechnie obowiązujących, aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są również podpisane umowy cywilno-prawne, a także zgody wyrażone w formie pisemnej.

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Skip to content